خواندن مقاله مربوط به این دمو مشارکت در گیتهاب
card's Photo

اساس اخلاق

اصل و اساسی که تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یکسان دارند، این است: کسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.